ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

“บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน มุ่งพัฒนาวิชาการ
ประสานการมีส่วนร่วมของภาคี เพื่อชาวบ้านถ่อนสุขภาพดีถ้วนหน้า”

 

 

1. พัฒนา รพ.สต.เป็นทัพหน้าในการบริการประชาชน   เน้นบริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ครอบคลุม 5 มิติ   
2. พัฒนาภาพลักษณ์ รพ.สต. ในการจัดบริการตามมาตรฐาน  ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีคุณภาพ ตามเกณฑ