ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

1.การดำเนินการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

2.งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน