ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

ผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนของรพ.สต.บ้านถ่อน ปีการศึกษา 2557

ลำดับ

โรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งหมด

ผลงาน

ร้อยละ

ทั้งหมด

ผลงาน

ร้อยละ

1

โพนศิลางาม

11

11

100

10

10

100

2

ชุมชนบ้านถ่อน

20

20

100

37

37

100

รวม

31

31

100

47

47

100

ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

หมายเหตุ

เพชร

ทอง

เงิน

ทองแดง

1

โพนศิลางาม

 

/

 

 

ประเมิน ปี 56

2

ชุมชนบ้านถ่อน

 

/

 

 

ประเมิน ปี 56

3

ถ่อนวิทยา

 

/

 

 

ประเมิน ปี 56

ผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค    ปีงบประมาณ  2557

รพ.สต.บ้านถ่อน  มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน  8 หมู่บ้าน มีโรงเรียน จำนวน  3 โรง มี ร้านอาหาร/แผงจำหน่ายอาหาร ทั้งหมดจำนวน  13  แผง และ 1 ร้าน รวมทั้งหมด 14  ร้านอาหาร/แผงจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย(CFGT) จาก  14   แผง  ผ่านมาตรฐาน  18  คิดเป็นร้อยละ  94.73 

 

ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  ตั้งแต่ปี 2553-2556

  ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ปี 2553 มีสตรีอายุ  35 ปีขึ้นไป ในเขตรพ.สต.บ้านท่าสำราญ  ทั้งหมด 1.008  ราย ได้รับการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่  จำนวน  905  ราย คิดเป็นร้อยละ  89.8  จำนวนผู้พบความผิดปกติและส่งต่อ 4  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.44  และได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22
  • ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ปี 2554  มีสตรีอายุ  35 ปีขึ้นไป ในเขตรพ.สต.บ้านท่าสำราญ  ทั้งหมด 1,012  ราย  ได้รับการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่ จำนวน  921  ราย คิดเป็นร้อยละ  91.00  จำนวนผู้พบความผิดปกติและส่งต่อ 2  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22 และได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง  1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10
  • ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  ปี 2555 มีสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรพ.สต.บ้านท่าสำราญ  ทั้งหมด 1,054  ราย ได้รับการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่  จำนวน  970  ราย คิดเป็นร้อยละ  92.03  จำนวนผู้พบความผิดปกติและส่งต่อ 3  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.31 และไม่พบผู้ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง

  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ  2553 – 2555

  ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี  2553 – 2555   จำนวน  474 ราย ปี  2553  จำนวน  516    ราย ปี  2554  จำนวน  409  ราย  และปี  2555  จำนวน  420 ราย   สตรีกลุ่มอายุ  30 - 60 ปี  จำนวน 516,392 และ 442

  ผลการดำเนินงานตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2555- เดือนพฤษภาคม 2556

  ชื่อหมู่บ้าน

  เด็ก 0-5 ปีทั้งหมด

  เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับ
  การตรวจพัฒนาการ

  ผลการตรวจ

  ปกติ

  ผิดปกติ

  หมู่ที่ 6 บ้านท่าสำราญ

  28

  28

  28

  0

  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง

  51

  51

  49

  2

  หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ

  43

  43

  42

  1

  หมู่ที่ 10 บ้านสว่าง

  31

  31

  31

  0

  หมู่ที่ 12 บ้านท่าแดง

  13

  13

  13

  0

  หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ

  46

  46

  46

  0

  รวม 6 หมู่บ้าน

  212

  212

  209

  3

   

  การดำเนินงาน To Be Number One

  จำนวนสมาชิกในชมรม To Be Number One ในชุมชนของรพ.สต.บ้านท่าสำราญ ในปีงบประมาณ 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น  1,283 คน มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  1. กรรมการ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในชมรมองค์ประกอบมาจากผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน

       2.  กองทุน การดำเนินงานของชมรม To Be Number One ในชุมชนได้รับการสนับสนุน งบประมาณดังนี้
  - งบสนับสนุนจัดกิจกรรมการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ 25,000 บาท
       3. กิจกรรม
  - การจัดกิจกรรมของชมรม To Be Number One ในชุมชนตำบลบ้านเดื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
  - วิธีการดำเนินงานจะมีการรวมกลุ่มเยาวชน เช่น ออกกำลังกาย ดนตรี เป็นต้น
  - เพื่อให้การดำเนินงานมีต้นแบบการดำเนินของชมรมที่ชัดเจน ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ

  ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  อายุ 15 -35 ปี ตามโครงการสนองพระราชหฤทัยในหลวงฯ ดังนี้
  การคัดกรองเบาหวาน อายุ 15-35 ปี กลุ่มเป้าหมาย 1,438 ราย ผลงานได้  1,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.17 แยกตามกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มปกติ (ไม่เป็นเบาหวาน) ระดับน้ำตายน้อยกว่า 100 mg/dl จำนวน 1,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.18 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre diabetes) ระดับน้ำตาย 100-125 mg/dl  จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.62 กลุ่มป่วยไม่มีโรคแทรกซ้อน ระดับน้ำตาลมากกว่า 126 mg/dl  จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.64 และได้ Refer รพร.ท่าบ่อ ทั้ง 9 ราย แพทย์วินิจฉัยพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.29
  การคัดกรองความดันโลหิตสูง อายุ 15-35 ปี กลุ่มเป้าหมาย 1,438 ราย ผลงานได้  1.298  ราย คิดเป็นร้อยละ 90.26 แยกตามกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มปกติ (ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง) Systolic < 120 mmHg  Diastolic < 80  mmHg   จำนวน 1,129 คิดเป็นร้อยละ 86.37 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ( Systolic < 120-139  mmHg  Diastolic < 80-89  mmHg ) จำนวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.76 กลุ่มป่วย (Systolic < 140-180 mmHg  Diastolic < 90-110  mmHg) จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ Refer รพร.ท่าบ่อ จำนวน 8 ราย แพทย์วินิจฉัยพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14