ยินดีต้อนรีบสู่เว็บไซค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
 

1.ส่งเสริมการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

2.ส่งเสริมการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ

3.พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
4.
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

5.พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วม
6.ส่งเสริมให้มีมาตรการดูแลทางสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อม